Kasa/Bank - PC Doktor - Srebrny Partner Comarch - Oprogramowanie dla Firm

Comarch Optima Kasa/Bank

Comarch OPT!MA Kasa/Bank umożliwia uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych.

 • Comarch OPT!MA Kasa/Bank
  Kalendarz płatności w module Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

 • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, a także z pracownikami,
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • bankowość elektroniczną obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
 • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty),
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
 • słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
 • import części danych z programów serii Comarch Klasyka – np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.

Pełna integracja modułów Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu Księga Handlowa.

 • Comarch OPT!MA Kasa/Bank
 

Lista zapisów kasowo/bankowych

Moduł dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską. Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

 • Kontrolowania przepływów środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
 • Prowadzenia preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
 • Monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
 • Łatwego wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy – wyliczenia pokazują rozkład kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.

Copyright © 2013 PC Doktor. All rights reserved.

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.